Privacyverklaring Anti-Fraud Company B.V.

Anti-Fraud Company B.V. (hierna: AFC) is gevestigd in Den Haag en houdt daar kantoor aan de Regulusweg 5. Zij in geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67283616.

AFC heeft voor de Nederlandse gemeentes het platform Meld een Vermoeden ontwikkeld, waarmee jij als burger of professional op een eenvoudige en laagdrempelige manier zogenaamde ondermijnende criminaliteit kan melden aan je gemeente. Dit kan via een website of via een app (hierna ook: de App).

In deze verklaring geeft AFC een uitleg over heeft privacy en gegevensbeschermingsaspecten van de app Meld een Vermoeden.

Verantwoordelijke en verwerker

Iedere individuele deelnemende gemeente is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verwerkt van jou als meldende burger. De gemeente is ook verwerkingsverantwoordelijke van (eventuele) persoonsgegevens die zij verwerkt over een aan haar gemeld vermoeden. De gemeente aan wie een melding wordt gedaan bepaalt namelijk het doel en de middelen van de verwerking als bedoeld in de Europese privacy verordening AVG.

In de App zal vanaf versie 3.8 daarom steeds verwezen worden naar de privacy verklaring van de gemeente aan wie een melding wordt gedaan. De privacy verklaring van de gemeente Vlaardingen is te bekijken op: https://www.vlaardingen.nl/Algemene_informatie/Privacy. Daarin worden onder meer de doeleinden van de verwerking uiteen gezet, wordt vermeld met wie persoonsgegevens kunnen worden gedeeld, hoelang persoonsgegevens worden bewaard en hoe jij je privacy rechten kan uitoefenen.

AFC is verwerker voor iedere individuele gemeente. Zij verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van iedere individuele gemeente en AFC verwerkt die nimmer voor eigen doeleinden.

Uitgangspunten app Meld een Vermoeden

Bij de ontwikkeling van de app Meld een Vermoeden zijn de volgende privacy- en gegevensbeschermingsaspecten in aanmerking genomen.

Minimale gegevensverwerking
Er worden zo min mogelijk persoonsgegevens van je verwerkt. Je kunt ook anoniem melden en dan worden helemaal geen persoonsgegevens van je verwerkt.

Als je niet-anoniem meldt, worden uitsluitend je naam en e-mailadres verwerkt en als jij dat opgeeft je telefoonnummer. Andere persoonsgegevens worden niet verwerkt. Ook geen IP- of MAC-adres. De App haalt dus geen informatie uit je telefoon. Er worden ook geen privacygevoelige cookies geplaatst. Als er cookies worden geplaatst zijn die uitsluitend bedoeld om de goede werking van de App mogelijk te maken.

Als jij bij je melding ook foto’s uploadt dan worden vanaf versie 3.8 van de App de zogenaamde exif-data verwijderd voordat de gemeente je melding ontvangt. Exif-data kunnen namelijk ook persoonsgegevens bevatten.

LET OP: als je anoniem meldt, kun je door de inhoud van je melding onbedoeld toch tot jou herleidbare persoonsgegevens verstrekken. Bijvoorbeeld als jij een melding doet over een bepaald adres en daarbij schrijft “mijn buurman” of “het huis naast mij” dan verstrek je in principe tot jou herleidbare gegevens.

Als jij anoniem wilt melden, denk dan dus goed na over de inhoud van je melding.

Verwerkingsgrondslag
De verwerking van persoonsgegevens van jou als burger die een melding doet, gebeurt op basis van jouw toestemming. Als jij je toestemming aan een gemeente voor de verwerking van persoonsgegevens wilt intrekken kan dat eenvoudig door een mail te sturen naar support@meldeenvermoeden.nl.De intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat de verwerking van je persoonsgegevens voorafgaand aan je intrekking geldig blijft. Na intrekking van je toestemming, zal de gemeente je gegevens in verband met je melding verwijderen.

De verwerking van persoonsgegevens door de gemeente over een persoon of personen over wie jij meldt, doet de gemeente omdat dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang van de gemeente of van een taak van de gemeente in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan haar is opgedragen. In de privacy verklaring van de gemeente vind je hierover meer informatie.

Gegevensbescherming
Bij de ontwikkeling van de App is goed nagedacht over het beveiligen van jouw persoonsgegevens. De zgn. OWASP-uitgangspunten zijn gehanteerd. Dit is een awareness document voor software ontwikkelaars en de beveiliging van apps. OWASP representeert een breed gedragen consensus over de meeste kritieke beveiligingsrisico’s van apps. Wil je hier meer over lezen ga dan naar https://owasp.org/www-project-top-ten/. Daarnaast wordt er elk jaar een security audit uitgevoerd door een gerenommeerde partij.

Heb jij daarna nog vragen over de gegevensbescherming dan kun je ons een bericht sturen naar support@meldeenvermoeden.nl.

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden herzien. Een nieuwe versie wordt op onze website https://home.meldeenvermoeden.nl/privacy-policy gepubliceerd.

Versie 1.0

Den Haag, 5 februari 2021